HVOR FOREGÅR SAGEN?
VI FØLGER DIG HELE VEJEN GENNEM SAGEN

Vi er her for dig

Børn- og ungeudvalget

Sagen rejses i Børn- og ungeudvalget på baggrund af en indstilling fra kommunen.
Børn- og ungeudvalget består af en byretsdommer, to kommunalbestyrelsesmedlemmer og to børnesagkyndige, typisk psykologer.
Kommunen har i sin indstilling til Børn- og ungeudvalget fremført de synspunkter, der taler for en tvangsfjernelse.
Du og din advokat vil mundtligt overfor udvalget fremføre de synspunkter, der taler imod en tvangsfjernelse.
Du har ret til at medbringe en bisidder dvs. en ven eller et familiemedlem, som kan støtte dig under sagen.

Ankestyrelsen

Træffer Børn- og ungeudvalget afgørelse om at tvangsfjerne dit barn, kan du vælge at påklage afgørelsen til ankestyrelsen indenfor 4 uger fra afgørelsen.
Ankestyrelsen vil herefter behandle din sag senest 8 uger efter påklagen.

Byretten

Fastholder Ankestyrelsen afgørelsen, kan du indbringe sagen for byretten.
Sager om tvangsfjernelse kan som udgangspunkt ikke ankes til landsretten, medmindre sagen er af principiel karakter eller særlige grunde taler herfor. Byretten er derfor som udgangspunkt den sidste instans, der kan afgøre din sag.
Som din advokat i sagen er vi med dig hele vejen, og vi repræsenterer dig i alle instanser.

Genbehandlingsfrist

Hvis Børn- og ungeudvalget træffer afgørelse om, at dit barn skal tvangsfjernes, fastsættes der en genbehandlingsfrist, dvs. en frist for, hvornår afgørelsen om tvangsfjernelse skal tages op igen.
Genbehandlingsfristen lyder typisk på enten 1, 2 eller 3 år, men kan i særlige tilfælde være helt ned til 3-6 måneder.

Videreført anbringelse

Er dit barn anbragt uden for hjemmet, kan kommunen træffe afgørelse om en videreført anbringelse, dvs. at dit barn fortsat skal være anbragt uden for hjemmet, selvom der ikke er grundlag for tvangsfjernelse efter de almindelige regler.
Kommunen kan dog kun træffe afgørelse om videreført anbringelse, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Dit barn har været anbragt uden for hjemmet i mindst tre år
  • Dit barn har opnået en stærk tilknytning til anbringelsesstedet
  • Det antages at være af væsentlig betydning for dit barn, at det forbliver anbragt

Vi hjælper med børnesager i hele Danmark!

Kontakt en børneadvokat